Informacija

UAB Ekonomikos mokymo centras (toliau – Centras) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą. Ši Privatumo politika taikoma asmens duomenų, kuriuos Jūs pateikiate naudodamiesi interneto svetaine www.kvalifikacija.lt (toliau – svetainė, interneto svetainė), tvarkymui bei paaiškina, kaip ir kodėl Centras tvarko Jūsų pateiktus asmens duomenis.

 

PAGRINDINĖS PRIVATUMO POLITIKOJE NAUDOJAMOS SĄVOKOS


Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyta pasinaudojant asmens duomenimis, tokiais kaip vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, elektroninio pašto adresas, interneto identifikatorius ir kt.

Duomenų subjektas – mokymo dalyvis, paklausimą pateikęs asmuo ar kitas fizinis asmuo, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant asmens duomenimis.

Tvarkymas – tai bet koks su asmens duomenimis atliekamas veiksmas ar veiksmų rinkinys (rinkimas, įrašymas, naudojimas, susipažinimas, saugojimas, atskleidimas ir kt.).

Reglamentas – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) 2016/679 „Dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant Asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)“ (toliau - Reglamentas (ES) 2016/679).

Duomenų valdytojas – UAB Ekonomikos mokymo centras, juridinio asmens kodas 120454883, veikiantis adresu Kalvų g. 28, Riešės km. Avižienių sen., Vilniaus rajono savivaldybė, elektroninis paštas .

 

KOKIŲ PRINCIPŲ LAIKOMĖS


Centras asmens duomenis renka ir toliau tvarko laikydamasis teisės aktų reikalavimų ir tik tada, kai tai yra būtina jo nustatytiems konkretiems tikslams.

Asmens duomenis Centras tvarko tik tiems tikslams dėl kurių jie buvo surinkti ir tik tiek, kiek jų reikia konkrečiu atveju.

Centras tvarko tokius asmens duomenis, kokius duomenų subjektas pateikė. Jeigu teikiant asmens duomenis buvo suklysta ar dėl kitų priežasčių Centre tvarkomi asmens duomenys yra netikslūs, asmens duomenys bus ištaisyti, o jei tai bus neįmanoma, netikslūs duomenys bus sunaikinti.

Informacija apie duomenų subjektus saugoma tik tol, kol ji yra Centrui būtina arba tiek, kiek ją saugoti įpareigoja teisės aktai.

Centrui svarbus pasitikėjimas, todėl Centras užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą, jų neatskleidžia asmenims, kurie neturi teisės tokią informaciją gauti.

 

KOKIAIS TIKSLAIS, KOKIUS ASMENS DUOMENIS TVARKOME IR KOKIOMIS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TEISĖTUMO SĄLYGOMIS REMIAMĖS


Centras, kaip duomenų valdytojas, renka ir toliau tvarko duomenų subjektų asmens duomenis žemiau nurodytais tikslais.

Tam, kad galėtų suteikti mokymo paslaugas (organizuoti mokymus, užregistruoti dalyvius į mokymus, patvirtinti registraciją, sudaryti sąlygas dalyvauti mokymuose, pateikti informaciją apie mokymų datos, laiko, vietos pasikeitimus ar seminaro atšaukimą, išrašyti mokymo pažymėjimą ir pan.) Centras tvarko vardą, pavardę, darbovietę (jeigu į mokymus asmenį siunčia darbdavys arba jeigu ją Centrui nurodo pats duomenų subjektas), informaciją apie mokymus (tema, data, laikas, trukmė, vieta, mokymus vedantis lektorius), adresą, telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą, IP adresą ir prisijungimo duomenis, kitus būtinus duomenis. Tuo atveju, kai duomenų subjektus į mokymus siunčia darbovietė, šie asmens duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu, kai duomenų subjektai dėl paslaugų teikimo į Centrą kreipiasi tiesiogiai - sutarties pagrindu.

Tam, kad galėtų sudaryti mokymo paslaugų sutartį ir ją vykdyti, išrašyti sąskaitą, tvarkyti buhalterinę apskaitą, Centras tvarko vardą, pavardę, adresą, telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą, sutarties sąlygas, informaciją apie sutarties vykdymą, informaciją apie mokymus (tema, data, trukmė, lektorius), sąskaitos duomenis, informaciją apie mokėjimą, kitus būtinus duomenis. Šie asmens duomenys tvarkomi sutarties sudarymo ir vykdymo pagrindu ir vykdant teisės aktų įpareigojimus.

Tam, kad galėtų atsakyti į pateiktus paklausimus, Centras tvarko vardą, elektroninio pašto adresą, žinutės turinį, IP adresą ir prisijungimo duomenis, informaciją, susijusią su pateiktu atsakymu. Šie asmens duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu.

Tam, kad galėtų pateikti informaciją apie organizuojamus renginius ir pakviesti juose dalyvauti, pasiteirauti nuomonės apie organizuotus renginius ir pan. (tiesioginės rinkodaros tikslas) Centras tvarko vardą, pavardę, telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą, darbovietę.
Centras informuoja, jog tuo atveju kai duomenų subjektas yra Centro klientas (dalyvavo Centro organizuojamuose renginiuose, registravosi į renginius, sudarė mokymo paslaugų teikimo sutartį su Centru ar pan.), Centras jo elektroninio pašto kontaktinius duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkys be atskiro sutikimo, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 69 straipsnio 2 dalimi. Jeigu duomenų subjektas su tokiu asmens duomenų tvarkymu nesutinka, jis gali bet kuriuo metu pateikti prieštaravimą bet kuriais šioje politikoje nurodytais kontaktais.
Kitų duomenų subjektų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, Centras tvarkys šių asmenų sutikimo pagrindu.

Siekdamas užtikrinti, kad asmenys galėtų naudotis interneto svetaine ir gauti informacinės visuomenės paslaugas, siekdamas pagerinti svetainės veikimą ir naudojimąsi paslaugomis, Centras tvarko interneto svetainės lankytojų asmens duomenis, kuriuos gauna slapukų pagalba. Išsami informacija apie slapukų naudojimą pateikiama skyriuje ,,Kodėl ir kokius slapukus naudojame”. Slapukų pagalba surinktus asmens duomenis Centras tvarko remdamasis sutikimu ir Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu.

Centras gali tvarkyti asmens duomenis ir kitais tikslais, jeigu tai bus būtina siekiant teisėtai vykdyti veiklą, atitikti teisės aktų keliamus reikalavimus, apsiginti nuo pretenzijų, ieškinių ir siekiant teisėtų Centro interesų apsaugos.

Atkreipiame dėmesį, kad tais atvejais, kai asmens duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu, duomenų subjektas gali savo sutikimą atšaukti bet kuriuo metu kreipdamasis į Centrą bet kuriais šioje politikoje nurodytais kontaktais. Informuojame, jog sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

 

KAM TEIKIAME ASMENS DUOMENIS


Asmens duomenų tretiesiems asmenims neteikiame, išskyrus:

 1. mokymo dalyvių darbdavius, tuo atveju, kai į mokymus siunčia ir sutartį dėl mokymo paslaugų teikimo su Centru sudaro darbdavys;
 2. valstybės institucijas ir įstaigas, kai asmens duomenis teikti tretiesiems asmenims įpareigoja įstatymai ir kiti teisės aktai arba iškyla poreikis ginti Centro interesus.

Asmens duomenis gali tvarkyti Centro pasirinkti paslaugų teikėjai (buhalterinės apskaitos, informacinių sistemų priežiūros, interneto svetainės talpinimo paslaugas teikiančios bendrovės, duomenų saugojimo paslaugas teikiančios įmonės ir pan.). Pasirinkti paslaugų teikėjai asmens duomenis tvarko Centro vardu ir pagal Centro nurodymus.

 

KAIP ASMENS DUOMENIS SAUGOME IR UŽTIKRINAME JŲ SAUGUMĄ


Asmens duomenis Centras saugo:

 1. mokymo paslaugų teikimo tikslu – 3 mėnesius mokymams pasibaigus;
 2. sutarčių sudarymo ir vykdymo, buhalterinės apskaitos tikslu – sutarties galiojimo laikotarpiu ir 10 metų sutarčiai pasibaigus;
 3. užklausų administravimo ir atsakymų į jas pateikimo tikslu – 1 mėnesį po atsakymo pateikimo;
 4. tiesioginės rinkodaros tikslu – 5 metus arba kol asmuo atšaukia sutikimą arba paprieštarauja tokiam asmens duomenų tvarkymui;
 5. interneto svetainės veikimo funkcionalumo ir efektyvumo, naudojimosi patogumo svetainės veikimo greičio ir saugumo užtikrinimo tikslais – slapuko galiojimo laikotarpiu.

Pasibaigus nurodytiems terminams, duomenys ištrinami taip, kad jų negalima būtų atstatyti arba perduodami valstybės archyvui, jeigu tokią pareigą Centrui nustato teisės aktai.

Tvarkydamas asmens duomenis Centras įgyvendina reikiamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumo priemones siekiant apsaugoti juos nuo atsitiktinio ar neteisėto atskleidimo ar kitokio neteisėto tvarkymo.

 

KOKIAS TEISES JŪS TURITE


Teisės aktų nustatyta tvarka duomenų subjektai turi:

 1. teisę žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 2. teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir gauti jų kopiją;
 3. teisę reikalauti ištaisyti netikslius asmens duomenis;
 4. teisę reikalauti apriboti asmens duomenų tvarkymą;
 5. teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis;
 6. teisę atšaukti duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis;
 7. teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu;
 8. teisę į asmens duomenų perkeliamumą.

Savo teises duomenų subjektai gali įgyvendinti kreipdamiesi į Centrą adresu Kalvų g. 28, Riešės km. Avižienių sen., Vilniaus rajono savivaldybė arba elektroniniu paštu .

Kaip tai padaryti, galima sužinoti susipažinus su duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka, kuri yra pateikiama žemiau.

Jei duomenų subjektas mano, kad jo teisės buvo pažeistos, turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L.Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, www.ada.lt). Visais atvejais, prieš teikdami skundą, susisiekite su mumis, kad kartu galėtume rasti tinkamą sprendimą.

Kilus klausimų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu arba turint pasiūlymų, prašome susisiekti su Centru aukščiau nurodytais kontaktais.

 

KAIP GALITE KREIPTIS DĖL SAVO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO


Norint įgyvendinti savo, kaip duomenų subjekto, teises dėl šioje privatumo politikoje nurodyto asmens duomenų tvarkymo, Centrui reikia pateikti rašytinį prašymą bei patvirtinti tapatybę.

Prašyme turi būti nurodyta informacija, kokią iš aukščiau nurodytų teisių ir kokia apimtimi pageidaujama įgyvendinti.

Asmens tapatybę duomenų subjektas gali patvirtinti šiais būdais:

 1. pateikdamas prašymą asmeniškai, pateikiant asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 2. pateikdamas prašymą paštu, pateikiant asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją patvirtintą notaro, ar šio dokumento kopiją, patvirtintą kita teisės aktų nustatyta tvarka;
 3. pateikdamas prašymą elektroniniu būdu, pasirašant jį kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuoti jį elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą arba kitu būdu leidžiančiu Centrui įsitikinti duomenų subjekto tapatybe.

Reikalavimas duomenų subjektui patvirtinti savo asmens tapatybę netaikomas, jeigu duomenų subjektas kreipiasi dėl informacijos apie asmens duomenų tvarkymą pagal Reglamento (ES) 2016/679 13 ir 14 straipsnius.

Jeigu Centrui kils abejonių dėl duomenų subjekto tapatybės arba jeigu duomenų subjekto tapatybės pagal prašyme pateiktą informaciją Centras negalės nustatyti, Centras gali paprašyti papildomos informacijos, reikalingos duomenų subjekto tapatybei vienareikšmiškai patvirtinti.

Kreipiantis į Centrą, galima pateikti laisvos formos prašymą arba prašymą, pagal Centro patvirtintą formą.

Ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos, Centras pateiks informaciją apie tai, kokių veiksmų ėmėsi gavę prašymą. Jeigu prašymas bus sudėtingas ar jų bus ne vienas, šis terminas prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į šių prašymų sudėtingumą ir skaičių. Bet kokiu atveju, per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos Centras informuos apie tokį pratęsimą ir nurodys to priežastis.

Jeigu Centras nuspręs prašymo neįgyvendinti, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos, apie tai informuos. Tokį sprendimą galima skųsti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai bei pasinaudoti kitomis teisių gynimo priemonėmis.

 

Slapukai (Cookies)

 

KODĖL IR KOKIUS SLAPUKUS NAUDOJAME


Slapukai (angl. cookies) yra tekstiniai failai, saugomi vartotojo įrenginio (pvz., kompiuterio, mobiliojo telefono, planšetės) naršyklėje (pvz., „Internet Explorer“, „Firefox“ ir kt.), kai naršote Svetainėje ir talpinantys informaciją apie naršymą Svetainėje.

Pirmą kartą apsilankius Svetainėje, slapukai perkeliami į kompiuterį ir vėliau naudojami kompiuteriui identifikuoti. Tai įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, palengvinanti naršymą jau lankytame tinklalapyje ir supaprastinanti prieigą prie skelbiamos informacijos.

Svetainėje slapukai naudojami siekiant:

 1. užtikrinti svetainės veikimo funkcionalumą ir efektyvumą;
 2. užtikrindami, kad svetaine būtų patogu naudotis;
 3. siekdami padidinti svetainės veikimo greitį ir saugumą.

Svetainėje naudojame techninius slapukus, kurie yra būtini, kad galėtume teikti tam tikras svetainės paslaugas ir būtų galima naršyti ir naudotis svetainės funkcijomis.
Svetainėje naudojame statistinius slapukus, kurių pagalba gautą informaciją naudojame tam, kad galėtume patobulinti svetainės funkcionalumus ir pagerinti naudojimąsi svetaine.

Slapukų pagalba yra tvarkomas IP adresas, naršymo informacija, tokia kaip aplankytos interneto svetainės sritys ar tinklapyje praleistas laikas ir pan.

Daugiau informacijos apie slapukus, kurie naudojami svetainėje, ir tikslus, kuriais jie naudojami, galite rasti žemiau pateiktoje lentelėje:

 

Techniniai svetainės slapukai - reikalingi normaliam svetainės veikimui
Slapuko pavadinimasŠaltinisAprašymasSukūrimo momentasGaliojimo laikas
cookie_agreekvalifikacija.ltSlapukas skirtas privatumo (slapukų) politikos pranešimui / sutikimui realizuoti.Sutinkant su nuostatomis1 diena
Atsitiktinių skaičių ir raidžių seka sugeneruotas unikalus raktaskvalifikacija.ltNaudojamas saugoti naršymo sesijos raktą.Įėjimo į puslapį metuIki interneto svetainės lango uždarymo
APISID, CONSENT, HSID, NID, S, SAPISID, SID, SIDCC, SSIDgoogle.comSlapukai naudojami Google Recaptcha testoĮėjimo į puslapį metuIki interneto svetainės lango uždarymo
jpanesliders_sef-info-panekvalifikacija.ltSlapukai naudojami prisiminti naršyklės nustatymusĮėjimo į puslapį metuIki interneto svetainės lango uždarymo
joomsef_langkvalifikacija.ltSlapukai naudojami prisiminti svetainės kalbąĮėjimo į puslapį metuIki interneto svetainės lango uždarymo


Atkreipiame dėmesį, kad svetainėje gali būti trečiųjų šalių slapukai, kurių įrašymo bei vykdomo asmens duomenų tvarkymo Centras neužsakė ir negali įtakoti. Informaciją apie trečiųjų šalių naudojamus slapukus galima rasti šių trečiųjų šalių interneto svetainėse paskelbtose privatumo politikose.

Interneto naršyklės nustatymus galima pakeisti savo taip, kad slapukai nebūtų priimami, arba ištrinti įrašytus slapukus, tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos gali neveikti.
Visose naršyklėse (pvz., „Internet Explorer“, „Firefox“ ir kt.) numatyta galimybė ištrinti slapukus. Savo naršyklėje slapukų nustatymus galima pakeisti bet kuriuo metu. Detalesnės instrukcijos priklauso nuo naudojamos naršyklės. Jeigu naudojamos kelios naršyklės, nustatymo parametrus reikia sureguliuoti visose naršyklėse. Informaciją apie tai, kaip galima pakeisti naršyklės nustatymus, galima rasti apsilankius www.aboutcookies.org arba www.allaboutcookies.org.

Jeigu susipažinus su privatumo politika, kilo klausimų, ar domina kita informacija apie Centro atliekamą asmens duomenų tvarkymą, galima kreiptis į Centrą aukščiau nurodytais kontaktais.

 

Norėdami pasitikrinti, kokius duomenis susijusius su Jūsų el. paštu esame sukaupę ir naudojame rinkodaros tikslais - spauskite čia.